Tìm kiếm
THB
Vietnamese
Tất cả danh mục
  Menu Close

  Chính sách dữ liệu cá nhân

  Công ty TNHH Markpak ("Công ty") đã thiết lập Thông báo Chính sách Dữ liệu Cá nhân này để thông báo cho khách hàng của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả khách hàng tiềm năng, người dùng và khách truy cập ("Bạn" hoặc "Khách hàng"), về chính sách của công ty liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân, tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân B.E. 2562 ("PDPA"), luật pháp và quy định liên quan. Chính sách Dữ liệu Cá nhân này sẽ thông tin cho bạn về cách thức công ty thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, các loại dữ liệu và mục đích của những hành động như vậy, bao gồm chi tiết về thời gian lưu trữ, tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên ngoài, quyền của bạn, bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn và cách bạn có thể liên hệ với công ty.

  Định nghĩa Dữ liệu Cá nhân "Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân mà có thể xác định được cá nhân đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, tuân theo luật pháp hiện hành.

  Thu thập Dữ liệu Cá nhân 2.1 Dữ liệu Cá nhân Được Thu thập Công ty thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và các thông tin khác như sau:

  Tên, Họ Địa chỉ Email Số điện thoại Thông tin liên hệ trên mạng xã hội (ví dụ, LINE ID, Facebook ID) Dữ liệu cá nhân khác mà bạn đã cung cấp cho công ty 2.2 Phương pháp Thu thập Dữ liệu Cá nhân Công ty sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các kênh khác nhau trực tiếp từ bạn hoặc qua website của công ty www.markpak.com, các website khác của công ty, hoặc từ các nguồn không trực tiếp từ bạn, như từ các tổ chức khác hoặc nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh, nền tảng truyền thông xã hội, v.v. 2.3 Thời gian Lưu trữ Dữ liệu Cá nhân Công ty sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích đã nêu cho đến khi bạn vẫn là khách hàng của công ty và sẽ tiếp tục lưu trữ và sử dụng nó trong 10 năm sau khi bạn ngừng là khách hàng của công ty, cần thiết cho mục đích thu thập dữ liệu cá nhân hoặc theo quy định của pháp luật. Mục đích Thu thập Dữ liệu Cá nhân Công ty sẽ thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của công ty hoặc với sự đồng ý của bạn hoặc vì lý do hợp pháp khác, cần thiết cho các mục đích sau: Để sử dụng, bao gồm quản lý và điều hành dữ liệu của bạn trong các hoạt động tiếp thị của công ty theo điều khoản và điều kiện của mỗi sự tham gia. Để cung cấp thông tin, tư vấn, quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động tiếp thị thông qua các kênh bạn đã cung cấp, bao gồm cả việc trình bày sản phẩm và dịch vụ của công ty. Để phát triển sản phẩm và dịch vụ, cũng như hoạt động khuyến mãi bán hàng và tiếp thị của công ty. Để giao tiếp, phản hồi và hỗ trợ bạn, bao gồm dịch vụ sau bán hàng. Để xác minh danh tính của bạn trước khi cung cấp dịch vụ cho bạn. Để nghiên cứu và phát triển sản phẩm và dịch vụ của công ty. Để cung cấp dịch vụ và/hoặc để liên hệ, giao tiếp, gửi bưu phẩm như yêu cầu về sự hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của công ty, thông báo về các hoạt động khuyến mãi hoặc giảm giá đặc biệt. Để tuân thủ hợp đồng. Để tuân thủ pháp luật và/hoặc vì lợi ích công cộng. Để ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại cho cuộc sống, cơ thể hoặc sức khỏe của một người. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho công ty, công ty có thể không thể phục vụ bạn trong một số trường hợp.

  Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Công ty sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn an toàn theo các biện pháp kỹ thuật và quản lý hành chính để duy trì an ninh dữ liệu phù hợp và để ngăn chặn vi phạm dữ liệu cá nhân, mất mát, truy cập trái phép, hủy hoại, sử dụng, thay đổi, tiết lộ trái phép, hoặc sử dụng ngoài mục đích hoặc không có thẩm quyền. Bạn có quyền tự do đồng ý cho công ty thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Công ty sẽ không đặt điều kiện đồng ý để truy cập dịch vụ hoặc ký kết hợp đồng với công ty nếu dữ liệu cá nhân không cần thiết hoặc liên quan đến hợp đồng hoặc dịch vụ. Hơn nữa, công ty đã yêu cầu nhân viên, nhân sự, đại diện và người nhận dữ liệu từ công ty có nghĩa vụ giữ dữ liệu cá nhân của bạn bí mật và an toàn theo các biện pháp do công ty đặt ra khi phải thực hiện bất kỳ hành động nào với dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn, chủ sở hữu dữ liệu cá nhân, là người chưa thành niên theo Bộ luật Dân sự và Thương mại, sự đồng ý của bạn phải được sự đồng ý từ người giám hộ pháp lý của bạn. Nếu người đồng ý là người chưa thành niên dưới 10 tuổi, sự đồng ý phải được trực tiếp từ người giám hộ pháp lý. Nếu bạn, chủ sở hữu dữ liệu cá nhân, là người không có năng lực hành vi hoặc người có năng lực hành vi hạn chế, sự đồng ý phải được từ người bảo hộ hoặc người giám hộ có thẩm quyền hành động thay mặt người không có năng lực hành vi hoặc người có năng lực hành vi hạn chế tùy theo trường hợp. Công ty sẽ đảm bảo rằng thông tin của bạn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không gây hiểu nhầm.

  Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân 5.1 Loại Người Nhận Dữ liệu Cá nhân Trong việc kinh doanh, công ty cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của công ty, như dịch vụ phân tích dữ liệu tiếp thị, dịch vụ vận chuyển sản phẩm, phát triển an ninh, phát triển ứng dụng, tổ chức sự kiện khuyến mãi, giao tiếp, gửi bưu phẩm, và các tiết lộ khác theo mục đích sử dụng dữ liệu như nêu trong mục 3. 5.2 Chuyển giao hoặc Gửi Dữ liệu Cá nhân ra Nước Ngoài Trong một số trường hợp, công ty chuyển giao dữ liệu được lưu trữ đến cơ sở dữ liệu của công ty trên máy tính đặt tại nước ngoài, được vận hành và quản lý bởi đối tác nước ngoài của công ty, có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân đủ, theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Thái Lan. Dữ liệu này sẽ được bảo vệ an toàn một cách nghiêm ngặt.

  Quyền của Chủ sở hữu Dữ liệu Cá nhân Bạn có các quyền sau đây theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chung của Thái Lan:

  Bạn có thể rút lại sự đồng ý bằng cách liên hệ qua các kênh do công ty cung cấp như nêu trong mục 8. Công ty lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý, bạn có thể mất quyền nhận thông tin hoặc lợi ích, bao gồm liên hệ từ công ty cho quyền lợi đặc biệt và hoạt động. Bạn có thể yêu cầu truy cập, lấy bản sao, sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn dưới trách nhiệm của công ty để chính xác, cập nhật, đầy đủ và không gây hiểu nhầm. Bạn có thể yêu cầu tiết lộ cách dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập mà bạn không đồng ý. Bạn có quyền nhận hoặc yêu cầu công ty gửi hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến người kiểm soát dữ liệu cá nhân khác. Bạn có thể phản đối việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân, hoặc tạm ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp như quy định của pháp luật. Bạn có thể yêu cầu công ty xóa, hủy hoặc làm cho dữ liệu cá nhân trở thành dữ liệu không thể xác định được cá nhân trong một số trường hợp như quy định của pháp luật. Bạn có thể khiếu nại với cơ quan chính phủ có thẩm quyền. Sử dụng Cookie "Cookie" là dữ liệu máy tính nhỏ được gửi để lưu trữ trong trình duyệt của người sử dụng dịch vụ để thu thập dữ liệu từ việc truy cập website nhằm cải thiện chất lượng website và dịch vụ. Công ty sẽ lưu trữ cookie hoặc công nghệ tương tự để cải thiện hiệu suất của nền tảng và truy cập dịch vụ của công ty qua internet, sử dụng cho các trường hợp sau: a. Để cho phép bạn liên tục và an toàn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên nền tảng của công ty. b. Để lưu trữ dữ liệu về việc sử dụng nền tảng của bạn, bao gồm cấu hình nền tảng mà bạn đã thiết lập. c. Để lưu trữ dữ liệu về mô hình sử dụng và sở thích của bạn, để công ty có thể phát triển và cải thiện website phù hợp nhất với sở thích của bạn và làm cho việc sử dụng website thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Loại Cookie Được Công ty Sử dụng: a. Cookie hoạt động của nền tảng, sử dụng để ghi nhớ lựa chọn hoặc cài đặt của bạn trên nền tảng, bao gồm cả việc trình bày thông tin cá nhân hóa như tên tài khoản, ngôn ngữ và cấu hình nền tảng. b. Cookie quảng cáo, sử dụng để ghi nhớ những gì bạn đã truy cập và đặc điểm sử dụng của bạn, để trình bày sản phẩm, dịch vụ hoặc quảng cáo liên quan và hấp dẫn cho bạn, và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo khác nhau. c. Cookie kỹ thuật, cần thiết cho hoạt động của nền tảng, để cho phép bạn truy cập thông tin một cách toàn diện và an toàn. d. Cookie đo lường hiệu suất của nền tảng, sử dụng để lưu trữ dữ liệu của người truy cập nền tảng một cách ẩn danh, và phân tích số lượng và hành vi của người truy cập để cải thiện hiệu suất nền tảng và phù hợp với nhu cầu của người sử dụng hơn. e. Cookie của bên thứ ba, cookie loại này được thiết lập bởi nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba.

  Cài đặt và Từ chối Cookie Bạn có thể chọn từ chối hoạt động của cookie theo sở thích của bạn bằng cách cài đặt trình duyệt của bạn hoặc cài đặt quyền riêng tư của bạn để ngăn chặn việc thu thập dữ liệu bởi cookie trong tương lai. Tuy nhiên, nếu bạn cài đặt trình duyệt của bạn hoặc cài đặt quyền riêng tư của bạn bằng cách từ chối tất cả cookie, bạn có thể không thể sử dụng một số hoặc tất cả chức năng trên website của công ty một cách hiệu quả. Bạn có thể quản lý cookie trong trình duyệt của bạn bằng cách cài đặt như sau: a. Cài đặt cookie trong Chrome b. Cài đặt cookie trong Safari và iOS c. Cài đặt cookie trong Internet Explorer d. Cài đặt cookie trong Firefox

  Cập nhật Chính sách Dữ liệu Cá nhân Công ty bảo lưu quyền sửa đổi và cập nhật Chính sách Dữ liệu Cá nhân này. Công ty sẽ thông báo cho bạn về những sửa đổi và thay đổi như vậy. Ngoài ra, công ty có thể thông báo cho bạn về thông tin chi tiết khác về dữ liệu cá nhân của bạn ngoài chính sách này, như mục đích thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, trong trường hợp ngoài chính sách này. Bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào đối với Chính sách Dữ liệu Cá nhân này hoặc bất kỳ chi tiết nào khác về chính sách dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi công ty thông báo cho bạn theo cách thức mà công ty coi là phù hợp, trừ khi trong trường hợp công ty phải nhận được sự đồng ý của bạn theo luật, trường hợp đó sửa đổi hoặc thay đổi Chính sách Dữ liệu Cá nhân này hoặc bất kỳ chi tiết nào khác liên quan đến chính sách dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực khi công ty nhận được sự đồng ý của bạn.

  Liên hệ với Chúng Tôi Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, đề xuất hoặc bình luận nào về chính sách này, hoặc muốn thExercise your rights, bạn có thể liên hệ với công ty hoặc viên chức bảo vệ dữ liệu cá nhân qua các kênh sau:

  Số điện thoại: 02-026-3361 Email: [email protected] Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Markpak, Số 568/4 Soi Ladprao 112 (Eiamsomboon), Đường Ladprao, Phường Plubpla, Quận Wang Thonglang, Bangkok 10310

  Công ty sẵn lòng trả lời các câu hỏi, lắng nghe đề xuất và nhận xét, điều này sẽ có ích cho việc cải thiện website và dịch vụ của công ty.