ปิด

นโยบายความปลอดภัยของเว็ปไซต์

เว็บไซต์ www.markpak.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้  :

1.  เว็บไซต์ของเราได้มีสัญญาใช้บริการกับ บริษัทภายนอก บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) และเป็นผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ และได้ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ของทาง inet.co.th  ซึ่งได้คำนึงถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ และได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

2. เว็บไซต์ของเราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

3.  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบทางอินเตอร์เน็ต และเป็นผู้ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของเรา บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูง และเป็นผู้ดูแลให้กับเว็บไซต์สมาชิกในเครือจำนวนมากมาย สามารถให้ความมั่นใจและรับประกันได้ว่า มีการใช้งานระบบการป้องกันเพื่อความมั่งคงปลอดภัยของเว็บไซต์ จริง ดังต่อไปนี้  :

 •    บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีความถี่ในการอัพเดทซอฟต์แวร์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

 •    บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย

 •    บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

 •    บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

 •    บริษัท ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย และมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัส การถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 •    บริษัท ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค เช่น การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส

 •    บริษัทผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเรา ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ

4.  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของเรา inet.co.th  คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และให้ความสำคัญของ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ อันได้แก่ :

 •    ชนิดของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ยี่ห้อเวอร์ชั่น และระดับความถี่ ความสม่ำเสมอในการอัพเดทซอฟต์แวร์

 •    ชนิด ยี่ห้อ เวอร์ชั่น และรุ่น ของระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย

 •    ข้อมูลระดับความถี่ในการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล

 •    ข้อมูลระดับความถี่ในการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

 •    ชนิด ของเทคโนโลยี่ในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย และมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัส การถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 •    ชนิดของเทคโนโลยี่ในการเข้ารหัส การจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค

 •    ฯลฯ

ข้อมูล ดังกล่าวข้างต้น เหล่านี้ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดูแลระบบให้กับเว็บไซต์ของเรา inet.co.th   ถือเป็นชั้นความลับระดับสูงสุด ที่โดยปกติแล้วทาง  inet.co.th   จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก หรือ ระบุบนเว็บไซต์ ให้ทราบแก่สาธารณะ  ดังนั้นหาก ภาครัฐ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฏหมาย ที่ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ต้องการรับทราบข้อมูล หรือมีความประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลจริง  ต้องได้รับ เอกสารหนังสือยืนยัน เป็นลายลักษณ์อักษร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว เพื่อทางทีมงาน ของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  จะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือ ข้ออ้างอิงว่า ได้ ทำการเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ร้องขอไปให้กับท่านทราบ จริง

5. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของ เรา inet.co.th  ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม กับทาง บุคลากรเฉพาะของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ได้ที่ :

 

ทีมงาน ซัพพอร์ต - บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

วันที่ทบทวนแก้ไข : 10 มกราคม 2561